Regulamin zakupów

Everbaby.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.everbaby.pl ,

prowadzony jest przez Ever Group s.c. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Glebowej 30,  NIP 7822417451

Regulamin sklepu internetowego everbaby

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Sklep internetowy everbaby prowadzony jest przez Ever Group s.c. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 300749645, nr NIP 7822417451

2. Niniejszy regulamin stanowi zasady zawierania umów sprzedaży zawieranych na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą z Przedsiębiorcą w ramach sklepu everbaby czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

2. Przedsiębiorca – Ever Group s.c., z siedzibą: ul. Glebowa 30, 61-312 Poznań wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 300749645, nr NIP 7822417451

3. Użytkownik – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Przedsiębiorcę pod adresem www.everbaby.pl

§ 3 KONTAKT

1. Adres przedsiębiorstwa: ul. Glebowa 30, 61-312 Poznań

2. Adres poczty elektronicznej: sklep@everbaby.pl

3. Numer telefonu: 61 27 85 652

4. Konsument może porozumieć się z Przedsiębiorcą za pośrednictwem adresów i danych podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4 INFORMACJE WSTĘPNE

1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Na ostateczna cenę zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy wskazane na stronach Sklepu.

§ 5 WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Użytkownik powinien zapłacić Przedsiębiorcy za zakupiony towar w terminie 14 dni lub w momencie dostarczenia towaru – w zależności od sposobu płatności wybranego podczas składania zamówienia.

2. Użytkownik może skorzystać m.in. z następujących form płatności:

a. przelew

Dane do przelewu : Ever Group s.c. ul. Glebowa 30, 61-312 Poznań, BZ WBK 95 1090 1362 0000 0001 0845 5239

b. przy odbiorze (za pobraniem)

3. Szczegółowe informacje dotyczące akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

4. Towar zostanie wysłany przez Przedsiębiorcę w terminie wskazanym w opisie towaru, w sposób wybrany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.

5. Dostawa towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

6. Zamówienia realizowane są po pomyślnym telefonicznym lub mailowym potwierdzeniu przez jednego z konsultantów naszej firmy.

7. Sama informacja potwierdzająca złożenie lub otrzymanie przez sprzedawcę zamówienia nie świadczy o przyjęciu złożonego zamówienia do realizacji. Zamówienie z różnych przyczyn może zostać anulowane tym samym umowa sprzedaży nie zostanie zawarta.

8. Po odbiorze przesyłki Klient powinien niezwłocznie sprawdzić jej zawartość pod względem kompletności i zgodności z dokumentem sprzedaży oraz złożonym zamówieniem. W szczególnych okolicznościach sprawdzenia należy dokonać w terminie 10 dni.

9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu należy w obecności kuriera spisać protokół szkody. Jednocześnie należy powiadomić o tym fakcie sprzedawcę przedstawiając wypełniony i podpisany protokół ewentualnej szkody.

10. W przypadku braku towaru w naszych magazynach lub przy wydłużonym terminie realizacji Klient jest o tym informowany, może przyjąć wskazany termin dostarczenia towaru, może też bez żadnych konsekwencji zrezygnować ze złożonego zamówienia.

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Przedsiębiorcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – korzystając z danych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Skutki odstąpienia od umowy:

a. w przypadku odstąpienia od umowy Przedsiębiorca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem: dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.;

b. zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem;

c. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

d. Konsument powinien odesłać towar na adres Przedsiębiorcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni;

e. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy;

f. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. W przypadku gdy ze względu na swój charakter rzeczy nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą informacja o tym, a także o kosztach zwrotu rzeczy, będzie się znajdować w opisie rzeczy w Sklepie.

7. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. W przypadku uszkodzenia wózka powstałego w wyniku nieprawidłowego jego zapakowania zwrot nie będzie uwzględniony.

§ 7 REKLAMACJA i GWARANCJA

1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Przedsiębiorcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o rękojmię uregulowaną przepisami kodeksu cywilnego.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym regulaminie adresy Przedsiębiorcy.

4. Zaleca się aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, datę jej wystąpienia, dane Konsumenta składającego reklamację oraz żądanie Konsumenta w związku z wadą towaru.

5. Przedsiębiorca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego Konsumenta w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 Regulaminu.

7. W przypadku gdy na produkt została udzielona gwarancja informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie produktu w Sklepie.

§ 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI i DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej.

b. pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej

§ 9 DANE OSOBOWE

1. Użytkownik dokonując zakupów w Sklepie dobrowolnie podaje swoje dane, które są konieczne dla zrealizowania zamówienia i będą w tym celu przetwarzane przez Przedsiębiorcę.

2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych i żądania poprawienia ich.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

2. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego zamówienia i jest zawierana w celu realizacji jednorazowego zamówienia. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji regulaminu.

 

Produkty firmy phil&teds spełniają normy Uni Europejskiej i posiadają następujące certyfikaty :
 • wózki : EN1888:2003, ASTM F833-05a, AS/NZS 2088;2000, SOR/85-379,
 • traveller : EN 716, ASTM F406-05,
 • lazyted : EN 12790:2002, ASTM F2167-05b
 • cocoon : EN 1466:2004
 • shakeaway : EN14350-1:2004, EN14350-2:2004,
 • lobster : EN 1272-1998, ASTM F 1235-03
 • foteliki samochodowe : ECE R44/03,
 • adaptery : BSEN 1888, AS/NZS 2088:2000, ASTM F833-05a, BSEN 1888:2003
 • Gondola peanut EN 1466:2004, EN1888: 2005, ASNZS 2088:2000, ASTM F833-07a, ASTM F2194-07a
 • Lazyted vibe ASTM F2167-05b, EN 12790: 2002

Produkty SnackTrap spełniają normy Unii Europejskiej i posiadają następujące certyfikaty :

 • EN 14372:2004, EN 14350-1:2004, 2002/72/EC

 

 

Regulamin został wykreowany przy użyciu darmowego kreatora regulaminów Legal Geek – kreator.legalgeek.pl

LegalGeek.pl – rozwiązania prawne dla nowych technologii